Повідомлення про перетворення товариства

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61036, м.Харкiв, Мухачова (Войкова), 1-А

4. Код за ЄДРПОУ

22707237

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)737-25-11 (057)737-25-11

6. Електронна поштова адреса

firma@uspeh-eu.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.05.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

86 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

06.05.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.uspeh-eu.com.ua

в мережі Інтернет

06.05.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

29.04.2016

Загальнi збори акцiонерiв

Перетворення

Зміст інформації:

29 квiтня 2016 року рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» (дата проведення зборiв 29.04.2016р.) прийнято рiшення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА». Причиною прийняття такого рiшення стала мiнiмiзацiя витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство. Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» - 6 000 (шiсть тисяч) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, присутнiх на зборах, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» -немає. Повне найменування товариства-правонаступника: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА». Всi активи, зобов’язання та iншi права i обов’язки ПАТ "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА", що припиняється, переходять до правонаступникатовариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що буде створено внаслiдок перетворення акцiонерного товариства, розмiр статутного капiталу товариства правонаступника становитиме 750,00 гривень. Обмiн акцiй ПАТ "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА" на частки ТОВ "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА" буде проводитись на наступних умовах: Розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА" дорiвнює розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства, що перетворюється. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки пiдприємницького товаристваправонаступника та розподiляються серед його учасникiв. Розподiл часток вiдбувається збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що перетворюється. Кожному акцiонеру простi iменнi акцiї ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» будуть обмiнянi на вiдповiдну частку в статутному капiталi товариства-правонаступника ТОВ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» (акцiї ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» конвертуються в частки товариства-правонаступника з коефiцiєнтом 1:1).