Объявление для акционеров

Головному бухгалтеру

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПІХ-СХІДНА УКРАЇНА” (далі – Товариство) код ЄДРПОУ 22707237, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2016 р. о 12.00 за адресою: м.Харків, вул.Мухачова (Войкова), 1-А.

Порядок денний:

 1. Обрання голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

 2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік.

 3. Звіт та висновки ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 4. Затвердження звіту генерального директора за 2015 рік та основних напрямків діяльності на 2016 рік.

 5. Затвердження річного звіту, балансу та висновків ревізора за 2015 рік.

 6. Затвердження правочинів ринкова вартість яких становить більше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності 2015 року.

 7. Прийняття рішення про порядок вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

 8. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи 2015 року.

 9. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

 10. Призначення комісії з припинення акціонерного товариства.

 11. Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетворення.

 12. Прийняття рішення про порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

 13. Прийняття рішення про обов’язковий викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття загальними зборами рішення про перетворення і звернулися до товариства з письмовою заявою про викуп належних їм акцій.

 14. Затвердження плану перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)


Найменування показника

Період

2015р.

2014р.

Усього активів

10309,1

10482,2

Основні засоби

14,9

14,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

5703,2

4489,8

Сумарна дебіторська заборгованість

4564,1

5972,6

Грошові кошти та їхні еквіваленти

26,9

4,9

Нерозподілений прибуток

1143,7

1026,9

Власний капітал

1209,6

1092,8

Статутний капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

9099,5

9389,4

Чистий прибуток

116,8

97,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7500

7500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14

15

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 29.04.2016р. за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45. Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-належним чином оформлену довіреність. Ознайомлення із матеріалами до загальних зборів за адресою: м.Харків, вул.Мухачова (Войкова), 1-А (відповідальна особа Ісаєв В.М.), тел.(057)737-25-11. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24.00 25.04.2016р.