Годовой финансовый отчет за 2014 год.

БАНК

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22707237

4. Місцезнаходження

Харківська , -, 61036, м.Харкiв, Войкова, 1-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(057)737-25-11 (057)737-25-11

6. Електронна поштова адреса

firma@uspeh-eu.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015


(дата)


2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82

 

30.04.2015


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.uspeh-eu.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. Примітки

1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй.
2. Емiтент в створенi юридичних осiб участi не приймав.
3. Посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.
4. Рейтингову оцiнку Товариство не проводило.
5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
6. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується,так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
7. Посадовi особи не дали згоди на розкриття паспортних даних.
8. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має.
9. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
10. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
11. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
12. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.
13. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
14. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
15. Опис бiзнесу вiдсутнiй, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
16. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
17. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
18. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.
19. Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало, тому ця iнформацiя не надається.
20. Текст аудиторського висновку (звiту) не надається.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
22. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
23. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
24. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
25. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має iпотечних активiв.
26. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
27. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
28. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
29. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
30. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складається.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 424036

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1994

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.61 Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й устаткованням

49.42 Надання послуг перевезення речей

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Не заповняють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства „Державний експортно-iмпортний банк України” у м.Харковi

2) МФО банку

351618

3) поточний рахунок

26006000121101

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiн Олександр Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада вiдсутня.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.04.2010 5 рокiв

9) Опис

До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду генерального директора Товариства.На розкриття паспортних даних згоди не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмова Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КС "Родинний кредит", головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.08.2005 безстроково

9) Опис

Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi державним органам.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Стаж керiвної роботи 20 рокiв.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера Товариства.На розкриття паспортних даних згоди не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Генерального директора з фiнансiв. ревiзор)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiна Оксана Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Навiгатор", фiнансовий директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2005 безстроково

9) Опис

Здiйснює роботу з банками,аудиторами,контролюючими органами, виконує обов'язки ревiзора товариства.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.Стаж керiвної роботи 21 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду заступника генерального директора з фiнансiв.На розкриття паспортних даних згоди не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник генерального директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iсаєв Валерiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада вiдсутня.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2000 безстроково

9) Опис

Виконує обов'язки по адмiнiстративно-господарськiй дiяльностi, транспортно-логiстичнiй дiяльностi, веде юридичне супроводження та кадровi питання.В разi вiдсутностi Генерального директора виконує його повноваження в повному обсязi.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду заступника генерального директора.Стаж керiвної роботи 17 рокiв.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна


0

0

0

0

0

0

Заступник Генерального директора з фiнансiв,ревiзор

Пермiгiна Оксана Олександрiвна


0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Пермiгiн Олександр Михайлович


3000

40

3000

0

0

0

Заступник генерального директора

Iсаєв Валерiй Михайлович


3000

40

3000

0

0

0

Усього

6000

80

6000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа


3000

40

3000

0

0

0

Фiзична особа


3000

40

3000

0

0

0

Фiзична особа


1500

20

1500

0

0

0

Усього

7500

100

7500

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

30.04.2014

Кворум зборів**

80

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря зборiв.
2. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк.
3. Звiт та висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту, балансу та висновкiв ревiзора.
6. Про припинення повноважень ревiзора.
7. Обрання ревiзора.
8. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи 2013 року.
По другому питанню порядку денного вирiшили:Прийняти до вiдома звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Погодитись з запропонованими напрямами дiяльностi на 2014 рiк.
По третьому питанню порядку денного вирiшили:Прийняти до вiдома висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
По четвертому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк.
По п’ятому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити рiчний звiт, баланс та висновки ревiзора.
По шостому питанню порядку денного вирiшили:Погодитися з пропозицiєю заступника генерального директора не припиняти повноваження ревiзора.
По сьомому питанню порядку денного вирiшили:Погодитися з пропозицiєю генерального директора не розглядати питання щодо обрання ревiзора.
По восьмому питанню порядку денного вирiшили:Отриманий в 2013 роцi чистий прибуток в розмiрi 307,6 тис.грн. направити на розвиток виробництва.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було. Порядок денний був складений та затверджений виконавчим органом. Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно.


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові


X

Дата проведення

25.07.2014

Кворум зборів**

80

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря зборiв.
2. Затвердження правочинiв ринкова вартiсть яких становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi 2013 року.
3. Прийняття рiшення про порядок вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
По другому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити укладений 22 липня 2014 року договiр мiж ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» та ПОСП «НАПАДIВСЬКЕ».
По третьому питанню порядку денного вирiшили:Надати право вчинення значних правочинiв генеральному директору Товариства Пермiгiну О.М. з наступним затвердженням цих правочинiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було. Порядок денний був складений та затверджений виконавчим органом. Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно. Позачерговi збори були iнiцiйованi генеральним директором товариства в зв'язку з виробничою необхiднiстю.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.12.2010

307/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000131031

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.10

7500

750

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.Заявки до фондових бiрж не подавалися i подавати не передбачається. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

14.9

14.9

0

0

14.9

14.9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

14.9

14.9

0

0

14.9

14.9

Опис

Основнi засоби емiтента використовуються повнiстю.Протягом 2014 року не здiйснювалось нарахування амортизацiї об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв. Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Станом на 31.12.2014 року структура власних основних засобiв така: Iншi основни засоби:первiсна вартiсть - 64,4 тис.грн.; залишкова вартiсть - 14,9 тис.грн.; знос - 49,5 тис.грн.; ступiнь зносу - 77%. Об'єктiв невиробничого призначення товариство не має. Ступiнь використання ОЗ у 2014 роцi - 100%. Оформлених в заставу основних засобiв немає. Iнших обмежень на використання майна немає. Майна, що не використовується (консервацiя, реконструкцiя тощо) немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1092.8

994.9

Статутний капітал (тис. грн.)

0.8

0.8

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0.8

0.8

Опис

Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв. Ча2013 рiк=8457,3-7462,4=994,9 тис.грн.; Ча2014 рiк=10482.2-9389,4=1092,8 тис.грн.

Висновок

У звiтному перiодi чистi активи товариства бiльшi за статутний капiтал на 1092,0 тис.грн, що вiдповiдає вимогам вiдносно вартостi чистих активiв, визначених в частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

9388.5

X

X

Усього зобов'язань

X

9389.4

X

X

Опис:

Зобов'язань за короткостроковими кредитами банкiв,за облiгацiями,iпотечними цiнними паперами,сертифiкатами ФОН,векселями,iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 9389,4 тис.грн.Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи i послуги на кiнець року склала 9222,5 тис.грн.Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду за розрахунками з бюджетом 0,9 тис.грн., з оплати працi 16,2 тис.грн.Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду 149,8 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП «АФ «СТАВР»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22617296

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Харкiв, пр.Московський, 128-А к.76

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0127 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**


Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

2

1

2

2013

1

0

3

2012

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть): д/в

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук

X


Інше (запишіть): д/в

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): Розгляд невiдкладних виробничих питань - затвердження правочинiв ринкова вартiсть яких становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства.

Так


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

Наглядова рада не створена

Інші (запишіть)

Наглядова рада не створена


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створена


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (запишіть): Наглядова рада не створена


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створена


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів


X

Положення про наглядову раду


X

Положення про виконавчий орган


X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)


X

Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

д/в


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада


X

Виконавчий орган

X


Інше (запишіть)

д/в


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

д/в


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/в


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу

X


На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/в


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): д/в
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначилисьЧи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИДата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

22707237

Територія


за КОАТУУ

6310136900

Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ

232

Вид економічної діяльності


за КВЕД

46.61

Середня кількість працівниківОдиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком


Адреса, телефон

м.Харкiв, вул.Войкова, 1-А, тел.(057)737-25-11Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2014 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

14.9

14.9

- первісна вартість

1011

64.4

64.4

- знос

1012

( 49.5 )

( 49.5 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

14.9

14.9

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5243.8

4489.8

- у тому числі готова продукція

1103

5204.7

4442.3

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

730.3

1343.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

71.2

63.6

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1662.8

3860.4

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

27.1

4.9

Витрати майбутніх періодів

1170

0.1

0.1

Інші оборотні активи

1190

707.1

705.0

Усього за розділом II

1195

8442.4

10467.3

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

8457.3

10482.2


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0.8

0.8

Додатковий капітал

1410

48.9

48.9

Резервний капітал

1415

16.2

16.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

929.0

1026.9

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

994.9

1092.8

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

6440.6

9222.5

розрахунками з бюджетом

1620

53.7

0.9

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

0

0

- з оплати праці

1630

15.1

16.2

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

953.0

149.8

Усього за розділом IІІ

1695

7462.4

9389.4

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

8457.3

10482.2


2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7879.0

7141.9

Інші операційні доходи

2120

31.3

132.7

Інші доходи

2240

0.5

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

7910.8

7274.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6200.2 )

( 4907.4 )

Інші операційні витрати

2180

( 1597.0 )

( 1987.5 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 7797.2 )

( 6894.9 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

113.6

379.7

Податок на прибуток

2300

( 15.7 )

( 72.1 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

97.9

307.6Примітки до балансу

Актив.
Роздiл I Необоротнi активи. Основнi засоби пiдприємства за первiсною вартiстю становлять 64,4 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1011 балансу.Накопичена амортизацiя становить 49,5 тис.грн. (рядок 1012 балансу).За 2014 рiк нарахування амортизацiї не здiйснювалось.За рiк не надходило та не вибувало основних засобiв.В складi основних засобiв не знаходяться основнi засоби, якi повнiстю амортизованi.
Роздiл II Оборотнi активи. В рядку 1100 балансу вiдображено вартiсть придбаних для подальшої реалiзацiї товарiв на суму 4489,8 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 1343,5 тис.грн (рядок 1125). Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi (рядок 1165 балансу) становить 4,9 тис.грн. Грошовi кошти в iноземнiй валютi вiдсутнi. Iншi оборотнi активи 705,0 тис.грн. (рядок 1190 балансу).
Пасив.
Роздiл I Власний капiтал В рядку 1400 вiдображено суму статутного капiталу 0,8 тис.грн., який подiлено на 7500 простих iменних акцiй вартiстю 0,10 грн.кожна.Статутний капiтал сплачено повнiстю. Змiн у статутному капiталi протягом звiтного року не вiдбулось.Товариство має iнший додатковий капiтал в розмiрi 48,9 тис.грн. (рядок 1410 балансу), який протягом 2014 року не змiнювався. Резервний капiтал становить 16,2 тис.грн. (рядок 1415 балансу), протягом 2014 року не змiнювався. Нерозподiлений прибуток на кiнець року становить 1026,9 тис.грн. (рядок 1420 балансу), у тому числi прибутки минулих рокiв 929,0 тис.грн. та прибуток поточного року 97,9 тис.грн. (рядок 2350 Звiту про фiнансовi результати).
Роздiл III Поточнi зобов'язання. Кредитами банку пiдприємство не користується.Поточна кредиторська заборгованiсть за товари становить 9222,5 тис.грн. (рядок 1615 балансу). Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (рядок 1620) 0,9 тис.грн., з оплати працi (рядок 1630) 16,2 тис.грн., простроченої заборгованостi з оплати працi немає. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї,установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухоблiку.

Примітки до звіту про фінансові результати

Пiдприємство займається оптовою торгiвлею сiльгосптехнiкою та запчастинами. В 2014 роцi пiдприємство працювало дванадцять мiсяцiв.Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї становить 7879,0 тис.грн. (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати), iншi доходи 0,5 тис.грн. (рядок 2240). Iншi операцiйнi витрати складають 1597,0 тис.грн. (рядок 2180), у т.ч. адмiн. витрати 874,4 тис.грн., витрати на збут 536,6 тис.грн., iншi операцiйнi витрати 186,0 тис.грн. Разом витрати пiдприємства за рiк становлять 7797,2 тис.грн. (рядок 2285). Фiнансовий результат до оподаткування становить 113,6 тис.грн. (рядок 2290).Чистий прибуток за 2014 рiк склав 97,9 тис.грн.(рядок 2350) Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Керівник

Пермiгiн О.М.

Головний бухгалтер

Клiмова О.М