Годовой финансовый отчет за 2013 год.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22707237

4. Місцезнаходження

Харківська , -, 61036, маркiв, Войкова, 1-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(057)737-25-11 (057)737-25-11

6. Електронна поштова адреса

firma@uspeh-eu.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 82

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.uspeh-eu.com.ua

в мережі Інтернет

13.05.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй.
2. Емiтент в створенi юридичних осiб участi не приймав.
3. Посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.
4. Рейтингову оцiнку Товариство не проводило.
5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
6. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказуєтьсяак як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
7. Посадовi особи не дали згоди на розкриття паспортних даних.
8. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має.
9. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
10. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
11. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
12. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.
13. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
14. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
15. Опис бiзнесу вiдсутнiй, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
16. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
17. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
18. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.
19. Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало, тому ця iнформацiя не надається.
20. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
21. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
22. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
23. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
24. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має iпотечних активiв.
25. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
26. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
27. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
28. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
29. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
30. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 424036

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1994

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.61 Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й устаткованням

49.42 Надання послуг перевезення речей

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Не заповняють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства „Державний експортно-iмпортний банк України” у марковi

2) МФО банку

351618

3) поточний рахунок

26006000121101

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiн Олександр Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада вiдсутня.

8) дата обрання та термін, на який обрано

12.04.2010 безстроково

9) Опис

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiвмiни посадової особи у звiтному роцi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Також займає посаду директора ТОВ "Рейн" (м.Харкiв, вул.Войкова,1-А).Стаж керiвної роботи 16 рокiв.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмова Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КС "Родинний кредит", головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.08.2005 безстроково

9) Опис

Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi державним органам. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалосяепогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Стаж керiвної роботи 19 рокiв.Попередня посада- головний бухгалтер.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Генерального директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iсаєв Валерiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада вiдсутня.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2000 безстроково

9) Опис

Виконує обов'язки по адмiнiстративно-господарськiй дiяльностi, транспортно-логiстичнiй дiяльностi, веде юридичне супроводження та кадровi питання разi вiдсутностi Генерального директора виконує його повноваження в повному обсязi. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Працює директором в ТОВ "Успiх-Схiдна Україна" (маркiв,вул.Войкова,1-А).Стаж керiвної роботи 16 рокiв.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Генерального директора з фiнансiв, ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiна Оксана Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Навiгатор", фiнансовий директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.04.2005 безстроково

9) Опис

Здiйснює роботу з банками,аудиторами,контролюючими органами звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Виконує обов'язки ревiзора товариства.Стаж керiвної роботи 20 рокiв.Попередня посада-фiнансовий директор.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний директор

Пермiгiн Олександр Михайлович

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна

 

 

0

0

0

0

0

0

Заступник Генерального директора

Iсаєв Валерiй Михайлович

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Заступник Генерального директора з фiнансiвевiзор

Пермiгiна Оксана Олександрiвна

 

 

0

0

0

0

0

0

Усього

6000

80

6000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Фiзична особа

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Фiзична особа

 

 

1500

20

1500

0

0

0

Усього

7500

100

7500

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.04.2013

Кворум зборів**

80.0

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря зборiв.
2. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк.
3. Звiт та висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту, балансу та висновкiв ревiзора.
6. Про припинення повноважень ревiзора.
7. Обрання ревiзора.
8. Розподiл прибутку за пiдсумками роботи 2012 року.
По другому питанню порядку денного вирiшилирийняти до вiдома звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Погодитись з запропонованими напрямами дiяльностi на 2013 рiко третьому питанню порядку денного вирiшили:Прийняти до вiдома висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.По четвертому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2013 рiк.По п’ятому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити рiчний звiт, баланс та висновки ревiзорао шостому питанню порядку денного вирiшили:Погодитися з пропозицiєю Iсаєва Валерiя Михайловича не припиняти повноваження ревiзора Пермiгiної О.О. до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 2014 року.По сьомому питанню порядку денного вирiшили:Погодитися з пропозицiєю Пермiгiна Олександра Михайловича не розглядати питання щодо обрання ревiзора.По восьмому питанню порядку денного вирiшили:Отриманий в 2012 роцi чистий прибуток в розмiрi 309,8 тис.грн. направити на розвиток виробництвасоби, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було.Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.12.2010

307/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000131031

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.1

7500

750.0

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюваласьактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.Заявки до фондових бiрж не подавалися i подавати не передбачається. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12.4

14.9

0

0

12.4

14.9

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

12.4

14.9

0

0

12.4

14.9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

12.4

14.9

Опис

Основнi засоби емiтента використовуються повнiстюротягом 2013 року не здiйснювалось нарахування амортизацiї об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв.
Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Станом на 31.12.2013 року структура власних основних засобiв така: Iншi основни засобиервiсна вартiсть - 64,4 тис.грн.; Залишкова вартiсть - 14,9 тис.грн.; Знос-49,5 тис.грн.; Ступiнь зносу - 77%. Об'єктiв невиробничого призначення товариство не має. Ступiнь використання ОЗ у 2013 роцi - 100%. Оформлених в заставу основних засобiв немає. Iнших обмежень на використання майна немає. Майна, що не використовується (консервацiя, реконструкцiя тощо) немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

994.9

687.3

Статутний капітал (тис. грн.)

0.8

0.8

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0.8

0.8

Опис

Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiва2012 рiк=8020,1- 7332,8=687,3 тис.грн.;Ча2013 рiк=8457,3-7462,4=994,9 тис.грн.

Висновок

У звiтному перiодi чистi активи товариства бiльшi за статутний капiтал на 994,1 тисрн, що вiдповiдає вимогам вiдносно вартостi чистих активiв, визначених в частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

53.7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

7408.7

X

X

Усього зобов'язань

X

7462.4

X

X

Опис:

Зобов'язань за короткостроковими кредитами банкiв,за облiгацiями,iпотечними цiнними паперами,сертифiкатами ФОН,векселями,iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 7462,4 тис.грнредиторська заборгованiсть за товари,роботи i послуги на кiнець року склала 6440,6 тис.грн.Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду за розрахунками з бюджетом 53,7 тисрн., з оплати працi 15,1 тис.грн.Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду 953,0 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП «АФ «СТАВР»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22617296

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

просковський,128-А, к.76, м.Харкiв, Україна, 61037

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0127 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

до 04.11.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП «АФ «СТАВР»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22617296

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

просковський,128-А, к.76, м.Харкiв, Україна, 61037

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0127 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

до 04.11.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА»
станом на 31 грудня 2013 року
Акцiонерам ПрАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА»
Керiвництву ПрАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА».
Код за ЄДРПОУ: 22707237.
Мiсцезнаходження: Україна, 61036, м. Харкiв, вул. Войкова, 1-А.
Дата державної реєстрацiї: 10.11.1994, № 1 480 105 0004 021539 в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв.
Опис аудиторської перевiрки
Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог законодавства України, у тому числi Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII в новiй редакцiї вiд 14.09.2006, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що прийнятi в якостi нацiональних стандартiв аудиту, та Рiшення ДКЦПФР «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» вiд 29.09.2011 № 1360.
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СТАВР» (далi – Аудитор) здiйснило аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» (далi – Товариство) за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року, що включає:
Баланс (Форма № 1-м) станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року;
Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2-м) за 12 мiсяцiв 2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi, зокрема, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Товариства на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми здiйснили аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Нас призначили аудиторами Товариства 18 квiтня 2014 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю у 2013 роцi. Нас не задовольнили альтернативнi методи щодо пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї.
Протягом 2013 року не здiйснювалось нарахування амортизацiї об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, що не вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи».
Облiкова полiтика Товариства не передбачає створення забезпечення наступних витрат на виплату вiдпусток, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання» та П(С)БО 26 «Виплати працiвникам».
Умовно-позитивна думка
Н
а нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» рiчна фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року, а також його фiнансовi результати за 2013 рiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi, зокрема, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Iнша допомiжна iнформацiя
У
зв’язку iз приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi Законом України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008, у вiдповiднiсть до норм зазначеного Закону, Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» було прийняте рiшення (Протокол № 2 вiд 26.03.2010) про змiну типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА».
Метою виконання аудиторських процедур було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства, а саме частинi 3 ст.155 Цивiльного кодексу України;
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається до НКЦПФР Товариством в iнформацiї емiтента цiнних паперiв;
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
iдентифiкацiї та оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства згiдно з МСА № 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
За результатами виконання розрахунку вартостi чистих активiв вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України Аудитор робить висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв за даними аудиту станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року складає 994,9 тис. грн. При цьому статутний капiтал Товариства на зазначену дату складає 0,8 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою за статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Розрахунок вартостi чистих активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року
Найменування статтi За даними балансу станом на кiнець дня 31.12.2012, тис. грн. За даними балансу станом на кiнець дня 31.12.2013, тис. грн.
Активи Товариства 8 020,1 8 457,3
Зобов'язання Товариства 7 332,8 7 462,4
Розрахункова вартiсть чистих активiв 687,3 994,9
Статутний капiтал Товариства 0,8 0,8
З
а результатами виконання процедури аналiзу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв ПрАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» за 2013 рiк Аудитором не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством.
За результатами виконання процедури перевiрки значних правочинiв, визначених в ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», виявлено, що Товариством протягом 2013 року був здiйснений один значний правочин з ТОВ «ДЖЕНЕРО ГРУП» на суму 860 250,00 грн. При вчиненнi значного правочину, що перевищував 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариство керувалося рiшенням про попереднє схвалення значних правочинiв - протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 28.02.2013.
За результатами виконання процедури iдентифiкацiї ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi, згiдно з МСА № 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», Аудитором оцiнений ризик як незначний.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року акцiями Товариства володiли 3 фiзичнi особи – резидента, частка кожної з яких становить бiльше 10 % статутного капiталу.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснювалось вiдповiдно до роздiлiв 7, 10 Статуту, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2011 (протокол № 2).
Протягом звiтного року в рамках Товариства функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння та контролю:
Загальнi збори акцiонерiв;
Генеральний директор;
Ревiзор.
Для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають ревiзора вiдповiдно до пункту 7.18 – 7.21 Статуту.
Вiдповiдно до пункту 7.4.32 Статуту Загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають аудитора для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi.
Протягом звiтного перiоду вiдбулася змiна зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора — ПП «АФ «СТАВР» - здiйснено у вiдповiдностi до вимог Статуту.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА», затвердженим Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2011 (протокол № 2) та Контрактом на управлiння (керiвництво) пiдприємством.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня, наступного за звiтним року, а саме 28 лютого 2013 року.
Протягом звiтного року Генеральний директор Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
Звiт та висновки за результатами здiйсненої перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк, що складений за наслiдками перевiрки Ревiзора, не мiстить зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. Висновок Ревiзора було розглянуто та затверджено Загальними Зборами акцiонерiв 05.04.2013.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором, звiт якого за 2013 рiк пiдлягає затвердженню на Загальних зборах акцiонерiв.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Основнi вiдомостi про Аудитора
Повне найменування вiдповiдно установчих документiв: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СТАВР».
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого аудиторською палатою: Свiдоцтво №0127 видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 №98, чинне до 04.11.2015.
Мiсцезнаходження: пр. Московський,128-А, к.76, м. Харкiв, Україна, 61037.
Телефон (факс): (057) 738-56-54.
Дата i номер договору на проведення аудиту: № №18/04-14/2 вiд 18 квiтня 2014 року.
Дата початку проведення аудиту: 18.04.2014.
Дата закiнчення проведення аудиту: 28.04.2014.
Начальник вiддiлу аудиту банкiв
ПП «АФ «СТАВР»
Сертифiкат АПУ №0187, виданий рiшенням АПУ вiд 31.01.2013 №264/2 на термiн до 31.01.2018;
Свiдоцтво серiї АХЦ №00019/13 вiд 28.12.2013 про навчання за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку» (протокол №1 вiд 28.12.2013).
_______________ Пантелєєв С.В.
Директор ПП «АФ «СТАВР»
Сертифiкат АПУ №0033 виданий рiшенням АПУ вiд 29.10.2009 №207/2 на термiн до 01.01.2015;
Свiдоцтво №0000071 видане Комiтетом з питань аудиту банкiв НБУ на пiдставi рiшення №3 вiд 17.10.2007 та продовженого до 01.01.2015;
Сертифiкат АПУ Серiї А № 00127 вiд 04.01.1994, продовжений рiшенням АПУ вiд 28.12.2012 №263/1 на термiн 04.01.2018;

Свiдоцтво серiї АХЦ №00060/14 вiд 26.01.2014 про навчання за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку» (протокол №2 вiд 26.01.2014).
Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiї П №000105 (реєстрацiйний номер №105), вiд 28.05.2013, дiйсне до 04.11.2015.
_______________ Пантелєєв В.П.
28 квiтня 2014 року
пр. Московський,128-А, к.76, м. Харкiв, Україна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): д

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): д

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

Інші (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

X

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

22707237

Територія

 

за КОАТУУ

6310136900

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Орган державного управління

 

за КОДУ

774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

46.61

Середня кількість працівників

15

 

Одиниця виміру: тисрн.

 

Адреса

61036, маркiв,вул.Войкова, 1-А

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

12.4

14.9

- первісна вартість

031

61.9

64.4

- знос

032

( 49.5 )

( 49.5 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

12.4

14.9

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

34.0

39.1

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

5266.7

5204.7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

523.2

730.3

- первісна вартість

161

523.2

730.3

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

236.3

71.2

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1319.0

1662.8

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.2

27.1

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

628.2

707.1

Усього за розділом II

260

8007.6

8442.3

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.1

0.1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

8020.1

8457.3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

0.8

0.8

Додатковий вкладений капітал

320

48.9

48.9

Резервний капітал

340

16.2

16.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

621.4

929.0

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

687.3

994.9

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6706.9

6440.6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0

53.7

- зі страхування

570

0

0

- з оплати праці

580

14.7

15.1

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

611.2

953.0

Усього за розділом IV

620

7332.8

7462.4

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

8020.1

8457.3

Примітки

Активоздiл I Необоротнi активи та їх знос (амортизацiя) станом на 31 грудня 2013 року. Основнi засоби пiдприємства за первiсною вартiстю становлять 64,4 тис.грн., що вiдповiдає рядку 031 балансуакопичена амортизацiя становить 49,5 тис.грн. (рядок 032 балансу).За 2013 рiк нарахування амортизацiї не здiйснювалось.За рiк не надходило та не вибувало основних засобiв.В складi основних засобiв не знаходяться основнi засоби, якi повнiстю амортизованi.
Роздiл II Оборотнi активи. До виробничих запасiв включена вартiсть запчастин, сировини та матерiалiв на суму 39,1 тисрн. В рядку 130 балансу вiдображено вартiсть придбаних для подальшої реалiзацiї товарiв на суму 5204,7 тисрн. Дебiторська заборгованiсть заборгованiсть покупцiв за товари, роботи, послуги становить 730,3 тисрн (рядок 160); iнша поточна заборгованiсть 1662,8 тис.грн. (рядок 210) Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi (рядок 230 балансу) на 31.12.13 року становить 27,1 тис. грн. Грошовi кошти в iноземнiй валютi станом на 31.12.13 року на пiдприємствi вiдсутнi.
Пасивоздiл I Власний капiтал В рядку 300 вiдображено суму статутного капiталу 0,8 тис.грн., який подiлено на 7500 простих iменних акцiй вартiстю 0,10 грн.кожна.Статутний капiтал сплачено повнiстю.Змiн у статутному капiталi протягом звiтного року не вiдбулось.Товариство має iнший додатковий капiтал в розмiрi 48,9 тис.грн. (рядок 320 балансу), який протягом 2013 року не змiнювався. Резервний капiтал становить 16,2 тис.грн. (рядок 340 балансу), протягом 2013 року не змiнювавсяерозподiлений прибуток на кiнець року становить 929,0 тис.грн (рядок 350 балансу),у тому числi прибутки минулих рокiв 621,4 тис.грн. та прибуток поточного року 307,6 тис.грн (рядок 150 Звiту про фiнансовi результати).Роздiл III Довгостроковi зобов'язання Довгострокових зобов'язаннь товариство немає. Кредитами банку пiдприємство не користуєтьсяоздiл IV Поточнi зобов'язання. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари становить 6440,6 тисрн. (рядок 530 балансу). Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (рядок 550) 53,7 тисрн., з оплати працi (рядок 580) 15,1 тис.грн., простроченої заборгованостi з оплати працi немає. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї,установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухоблiку.

Керівник

Пермiгiн Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8570.3

9766.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 1428.4 )

( 1708.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

7141.9

8058.8

Інші операційні доходи

040

132.7

0

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

7274.6

8058.8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 4907.4 )

( 6241.0 )

Інші операційні витрати

090

( 1987.5 )

( 1427.1 )

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 6894.9 )

( 7668.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

379.7

390.7

Податок на прибуток

140

( 72.1 )

( 82.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

307.6

308.7

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

Примітки

Пiдприємство займається оптовою торгiвлею сiльгосптехнiкою та запчастинами. В 2013 роцi пiдприємство працювало дванадцять мiсяцiвиручка вiд реалiзацiї продукцiї становить 8570,3 тис.грн. (рядок 010), виручка вiд реалiзацiї продукцiї без ПДВ становить 7141,9 тис.грн. (рядок 030 ). Доходи, якi вiдображено у звiтi, складають 7274,6 тис.грн. (рядок 070), в т.ч. iншi операцiйнi доходи 132,7 тис.грн. (рядок 040) -дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi.Iншi операцiйнi витрати складають 1987,5 тис.грн. (рядок 090), у т.ч. транспортнi послуги 393,0 тис.грн., втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 201,6 тис.грназом витрати пiдприємства за рiк становлять 6894,9 тисрн. (рядок 120). Фiнансовий результат до оподаткування становить 379,7 тисрн. (рядок 130).Чистий прибуток за 2013 рiк склав 307,6 тисрн.(рядок 150) Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Керівник

Пермiгiн Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна