Годовой финансовый отчет за 2012 год.

Річна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

22707237

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Харківська , Комiнтернiвський, 61036, м.Харкiв, Войкова, 1-А

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(057)737-25-11 (057)737-25_11

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

firma@uspeh-eu.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР № 83

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.uspeh-eu.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй.
2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств.
3. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.
4. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють акцiонернi товариства.
5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
6. Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв i оплату їх працi вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
7. Посадовi особи не дали згоди на розкриття паспортних даних.
8. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має.
9. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
10. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
11. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.
12. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.
13. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
14. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
15. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, так як обiг акцiй з використанням сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзувався, пiсля дати депонування глобального сертифiката не допускається.
16. Опис бiзнесу вiдсутнiй, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.
17. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
18. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
19. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.
20. Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало, тому "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не заповнюються.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
22. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
23. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного перiоду
вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
24. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не має iпотечних активiв.
25. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не складалися, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
26. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року, не складалися, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
27. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.
28. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
29. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має iпотечних активiв.
30. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
31. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
32. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
33. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
34. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.
35. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ „УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА”

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61036

3.1.5. Область, район

Харківська , Комiнтернiвський

3.1.6. Населений пункт

м.Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

Войкова, 1-А

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 424036

3.2.2. Дата державної реєстрації

10.11.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

750.0

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

750.0

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства „Державний експортно-iмпортний банк України” у м.Харковi

3.3.2. МФО банку

351618

3.3.3. Поточний рахунок

26006000121101

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

46.61

Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й устаткованням

49.42

Надання послуг перевезення речей

49.41

Вантажний автомобiльний транспорт

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiн Олександр Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада вiдсутня.

6.1.8. Опис

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.За виконання обов'язкiв Генерального директора товариства за звiтний перiод отримав винагороду в розмiрi 6,0 тис.грн.В натуральнiй формi винагороди не отримував.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Також займає посаду директора ТОВ "Рейн" (м.Харкiв, вул.Войкова,1-А).Стаж керiвної роботи 15 рокiв.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмова Олена Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КС "Родинний кредит", головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi державним органам. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За виконання обов'язкiв головного бухгалтера товариства за звiтний перiод отримала винагороду в розмiрi 12.4 тис.грн. В натуральнiй формi винагороди не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Стаж керiвної роботи 18 рокiв.Попередня посада- головний бухгалтер.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iсаєв Валерiй Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада вiдсутня.

6.1.8. Опис

Виконує обов'язки по адмiнiстративно-господарськiй дiяльностi, транспортно-логiстичнiй дiяльностi, веде юридичне супроводження та кадровi питання.В разi вiдсутностi Генерального директора виконує його повноваження в повному обсязi. За виконання обов'язкiв заступника Генерального директора товариства за звiтний перiод отримав винагороду в розмiрi 5,5 тис.грн. В натуральнiй формi винагороди не отримував.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Працює директором в ТОВ "Успiх-Схiдна Україна" (м.Харкiв,вул.Войкова,1-А).Стаж керiвної роботи 15 рокiв.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора з фiнансiв,ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiна Оксана Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Навiгатор", фiнансовий директор.

6.1.8. Опис

Здiйснює роботу з банками,аудиторами,контролюючими органами.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.За виконання обов'язкiв заступника Генерального директора з фiнансiв за звiтний перiод отримала винагороду в розмiрi 11,5 тис.грн.В натуральнiй формi винагороди не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Виконує обов'язки ревiзора товариства.Стаж керiвної роботи 19 рокiв.Попередня посада-фiнансовий директор.На розкриття паспортних даних згоди немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний директор

Пермiгiн Олександр Михайлович

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна

 

 

0

0

0

0

0

0

Заступник Генерального директора

Iсаєв Валерiй Михайлович

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Заступник Генерального директора з фiнансiв,ревiзор

Пермiгiна Оксана Олександрiвна

 

 

0

0

0

0

0

0

Усього

6000

80

6000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Фiзична особа

 

 

3000

40

3000

0

0

0

Фiзична особа

 

 

1500

20

1500

0

0

0

Усього

7500

100

7500

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2012

Кворум зборів**

80.0

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.Обрання Голови та секретаря зборiв. 2.Звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та його затвердження. 3.Звiт ревiзора Товариства та його затвердження. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 5.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи 2011 року. По другому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.По третьому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити звiт ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.По четвертому питанню порядку денного вирiшили:Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року у складi: "Баланс" та "Звiт про фiнансовi результати". По п’ятому питанню порядку денного вирiшили:Отриманий в 2011 роцi чистий прибуток в розмiрi 90,3 тис.грн. направити на розвиток виробництва.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було.Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.12.2010

307/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000131031

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.1

7500

750.0

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.Заявки до фондових бiрж не подавалися i подавати не передбачається. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12.4

12.4

0

0

12.4

12.4

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

12.4

12.4

0

0

12.4

12.4

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

12.4

12.4

Опис

Основнi засоби емiтента використовуються повнiстю.Оновлення основних засобiв та ремонт виконуються за рахунок амортизацiйних вiдрахувань.Iндексацiя основних засобiв у 2012 роцi не проводилась.Переоцiнка основних засобiв у 2012 роцi не проводилася.Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi.Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi.Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92. Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Станом на 31.12.2012 року структура власних основних засобiв така: Iншi основни засоби:Первiсна вартiсть - 61,9 тис.грн.; Залишкова вартiсть - 12,4 тис.грн.; Знос-49,5 тис.грн.; Ступiнь зносу - 80%. Об'єктiв невиробничого призначення товариство не має. Ступiнь використання ОЗ у 2012 роцi - 100%. Оформлених в заставу основних засобiв немає. Iнших обмежень на використання майна немає. Майна, що не використовується (консервацiя, реконструкцiя тощо) немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

687.3

377.5

Статутний капітал (тис. грн.)

0.8

0.8

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0.8

0.8

Опис

Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв.Ча2011 рiк=6968,1- 6590,6=377,5 тис.грн.;Ча2012 рiк=8020,1- 7332,8=687,3 тис.грн.

Висновок

У звiтному перiодi чистi активи товариства бiльшi за статутний капiтал на 686,5 тис.грн, що вiдповiдає вимогам вiдносно вартостi чистих активiв, визначених в частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

7332.8

X

X

Усього зобов'язань

X

7332.8

X

X

Опис:

Зобов'язань за короткостроковими кредитами банкiв,за облiгацiями,iпотечними цiнними паперами,сертифiкатами ФОН,векселями,iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 7332,8 тис.грн.Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи i послуги на кiнець року склала 6706,9 тис.грн.Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду за розрахунками з оплати працi 14,7 тис.грн.Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду 611,2 тис.грн.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

Інші (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв вiдповiдає заступник генерального директора товариства.

Так

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

В зв'язку з закiнченням строку дiї лiцензiї у попереднього аудитора.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

X

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв,якi вiдбулися 10.11.2010р.,було прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (на виконання вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства").Цими загальними зборами прийнято рiшення про змiну реєстроутримувача, який здiйснює ведення реєстру власникiв цiнних паперiв-ТОВ "ЕМIТЕНТ-СЕРВIС", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 24476606 та прийнято рiшення про розiрвання договору з реєстроутримувачем № б/н вiд 05.11.2006р., дата припинення ведення реєстру 28 сiчня 2011 року.Також,загальними зборами акцiонерiв вiд 10.11.2010р. прийнято рiшення про обрання депозитарiю,який буде обслуговувати випуск цiнних паперiв:Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889 та обрання зберiгача,у якого емiтент буде вiдкривати рахунки:Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "ХРЕЩАТИК",iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 19364259 в особi Харкiвської фiлiї, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33194333.З депозитарiєм ПрАТ "ВДЦП укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е2931/10 вiд 24.12.2010р.Зi зберiгачем укладено договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв акцiй №5-Е/ХР вiд 24.12.2010р.Згiдно акту приймання-передачi вiд 16.12.2011 року здiйснено передачу системи реєстру вiд реєстроутримувача ТОВ "ЕМIТЕНТ-СЕРВIС" до зберiгача ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" в особi Харкiвського регiонального вiддiлення.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

22707237

Територія

 

за КОАТУУ

6310136300

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Орган державного управління

 

за КОДУ

7774

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

51.88.0

Середня кількість працівників

15

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

61036, м.Харкiв,вул.Войкова, 1-А

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

12.4

12.4

- первісна вартість

031

61.9

61.9

- знос

032

( 49.5 )

( 49.5 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

12.4

12.4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

28.2

34.0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

2976.6

5266.7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

1073.0

523.2

- первісна вартість

161

1073.0

523.2

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

104.9

236.3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2218.4

1319.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

3.2

0.2

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

551.3

628.2

Усього за розділом II

260

6955.6

8007.6

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.1

0.1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

6968.1

8020.1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

0.8

0.8

Додатковий вкладений капітал

320

48.9

48.9

Резервний капітал

340

16.2

16.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

311.6

621.4

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

377.5

687.3

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5528.1

6706.9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0

0

- зі страхування

570

0

5.0

- з оплати праці

580

12.5

14.7

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1050.0

611.2

Усього за розділом IV

620

6590.6

7332.8

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

6968.1

8020.1

 

Примітки

Актив.Роздiл I Необоротнi активи та їх знос (амортизацiя) станом на 31 грудня 2012 року. Основнi засоби пiдприємства за первiсною вартiстю становлять 61,9 тис.грн., що вiдповiдає рядку 031 балансу.Накопичена амортизацiя становить 49,5 тис.грн. (рядок 032 балансу).За 2012 рiк нараховання амортизацiї не здiйснювалось.За рiк не надходило та не вибувало основних засобiв.В складi основних засобiв не знаходяться основнi засоби, якi повнiстю амортизованi.
Роздiл II Оборотнi активи. До виробничих запасiв включена вартiсть запчастин, сировини та матерiалiв на суму 34,0 тис.грн. В рядку 130 балансу вiдображено вартiсть придбаних для подальшої реалiзацiї товарiв на суму 5266,7 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть заборгованiсть покупцiв за товари, роботи, послуги 523,2 тис.грн (рядок 160); переплата до бюджету податкiв становить 236,3 тис.грн. (рядок 170); iнша поточна заборгованiсть 1319,0 тис.грн. (рядок 210) у т.ч. розрахунки з рiзними дебiторами 861,4 тис.грн., розрахунки за iншими операцiями 457,3 тис.грн., розрахунки за страхуванням майна 0,3 тис.грн.Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi (рядок 230 балансу) на 31.12.12 року становить 0,2 тис. грн., у тому числi на поточному рахунку 0,2 тис.грн. Грошовi кошти в iноземнiй валютi станом на 31.12.12 року на пiдприємствi вiдсутнi.
Пасив.Роздiл I Власний капiтал В рядку 300 вiдображено суму статутного капiталу 0,8 тис.грн., який подiлено на 7500 простих iменних акцiй вартiстю 0,10 грн.кожна.Статутний капiтал сплачено повнiстю.Змiн у Статутному капiталi протягом звiтного року не вiдбулось.Товариство має iнший додатковий капiтал в розмiрi 48,9 тис.грн. (рядок 320 балансу), який протягом 2012 року не змiнювався. Резервний капiтал становить 16,2 тис.грн. (рядок 340 балансу), протягом 2012 року не змiнювався.Нерозподiлений прибуток на кiнець року становить 621,4 тис.грн (рядок 350 балансу),у тому числi прибутки минулих рокiв 311,6 тис.грн. та прибуток поточного року 309,8 тис.грн (рядок 150 Звiту про фiнансовi результати).Роздiл III Довгостроковi зобов'язання Довгострокових зобов'язаннь товариство немає. Кредитами банку пiдприємство не користується.Роздiл IV Поточнi зобов'язання. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари становить 6706,9 тис.грн. (рядок 530 балансу). Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 580) становить 14,7 тис.грн.,простроченої заборгованостi з оплати працi немає. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї,установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухоблiку.Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється згiдно з "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,зобов'язань та господарських операцiй та Iнструкцiєю про його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291.Наявнiсть грошових коштiв у нацiональнiй валютi пiдтверджено виписками обслуговуючого банку та даними касової книги станом на 31.12.2012р. i без вiдхилень занесено до Головної книги.

Керівник

Пермiгiн Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

9767.3

6495.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 1627.9 )

( 1082.6 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

8139.4

5413.2

Інші операційні доходи

040

120.0

379.1

Інші доходи

050

1.2

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

8260.6

5792.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 3819.6 )

( 3548.0 )

Інші операційні витрати

090

( 4049.2 )

( 2154.0 )

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 7868.8 )

( 5702.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

391.8

90.3

Податок на прибуток

140

( 82.0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

309.8

90.3

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Пiдприємство займається оптовою торгiвлею сiльгосптехнiкою та запчастинами. В 2012 роцi пiдприємство працювало дванадцять мiсяцiв.Виручка вiд реалiзацiї продукцiї становить 9767,3 тис.грн. (рядок 010), виручка вiд реалiзацiї продукцiї без ПДВ становить 8139,4 тис.грн. (рядок 030 ). Доходи, якi вiдображено у звiтi, складають 8260,6 тис.грн. (рядок 070), в т.ч. iншi операцiйнi доходи 120,0 тис.грн. (рядок 040) -дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi.Iншi операцiйнi витрати складають 4049,2 тис.грн. (рядок 090), у т.ч.: витрати на збут 636,8 тис.грн., адмiн.витрати 3166,5 тис.грн., iншi витрати операцiйної дiяльностi 245,9 тис.грн.Разом витрати пiдприємства за рiк становлять 7868,8 тис.грн. (рядок 120).
Фiнансовий результат до оподаткування становить 391,8 тис.грн. (рядок 130).Чистий прибуток за 2012 рiк склав 309,8 тис.грн.(рядок 150) Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає.

Керівник

Пермiгiн Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна


Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» станом на 31 грудня 2012 року
Акцiонерам ПАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА»
Керiвництву ПАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА»
Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА».
Код за ЄДРПОУ: 22707237.
Мiсцезнаходження: Україна, 61036, м. Харкiв, вул. Войкова, 1-А.
Дата державної реєстрацiї: 10.11.1994, № 1 480 105 0004 021539 в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв.
Опис аудиторської перевiрки
Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог законодавства України, у тому числi Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII в новiй редакцiї вiд 14.09.2006, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що прийнятi в якостi нацiональних стандартiв аудиту, та Рiшення ДКЦПФР «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» вiд 29.09.2011 № 1360.
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «РЕГIОНАЛЬНИЙ АУДИТ» (далi – Аудитор) здiйснило аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» (далi – Товариство) за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, що включає:
- Баланс (Форма № 1-м) станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2-м) за 2012 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi, зокрема, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Товариства на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми здiйснили аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Нас призначили аудиторами Товариства 11 березня 2013 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю у 2012 роцi. Нас не задовольнили альтернативнi методи щодо пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї.
Протягом 2012 року не здiйснювалось нарахування амортизацiї об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, що не вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи».
Облiкова полiтика кредитної спiлки не передбачає створення забезпечення наступних витрат на виплату вiдпусток, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання» та П(С)БО 26 «Виплати працiвникам».
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» рiчна фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року, а також його фiнансовi результати за 2012 рiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi, зокрема, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Iнша допомiжна iнформацiя
У зв’язку iз приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi Законом України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008, у вiдповiднiсть до норм зазначеного Закону, Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» було прийняте рiшення (Протокол № 2 вiд 26.03.2010) про змiну типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА».
Метою виконання аудиторських процедур було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
- вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства, а саме частинi 3 ст.155 Цивiльного кодексу України;
- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається до НКЦПФР Товариством в iнформацiї емiтента цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 № 1591 (зi змiнами);
- виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- iдентифiкацiї та оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства згiдно з МСА № 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
За результатами виконання розрахунку вартостi чистих активiв вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України Аудитор робить висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв за даними аудиту станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року складає 687,3 тис. грн. При цьому статутний капiтал Товариства на зазначену дату складає 0,8 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою за статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Розрахунок вартостi чистих активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року
Найменування статтi За даними балансу станом на кiнець дня 31.12.2012, тис. грн. Розрахунковi данi станом на кiнець дня 31.12.2012, тис. грн.
Активи Товариства 8 020,1 8 020,1
Зобов'язання Товариства 7 332,8 7 332,8
Розрахункова вартiсть чистих активiв 687,3 687,3
Статутний капiтал Товариства 0,8 0,8
За результатами виконання процедури аналiзу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв ПАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» за 2012 рiк Аудитором не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 № 1591 (зi змiнами).
За результатами виконання процедури перевiрки Аудитор може зробити висновок, що протягом 2012 року значних правочинiв, визначених ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», Товариством не здiйснювалось.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року акцiями Товариства володiли 3 фiзичнi особи – резидента, частка кожної з яких становить бiльше 10 % статутного капiталу.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснювалось вiдповiдно до роздiлiв 7, 10 Статуту, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2011 (Протокол № 2).
Протягом звiтного року в рамках Товариства функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння та контролю:
- Загальнi збори акцiонерiв;
- Генеральний директор;
- Ревiзор.
Для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають ревiзора вiдповiдно до пункту 7.18 – 7.20 Статуту.
Вiдповiдно до пункту 7.4.32 Статуту Загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають аудитора для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА», затвердженим Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2011 (Протокол № 2) та Контрактом на управлiння (керiвництво) пiдприємством. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня наступного за звiтним року, а саме 28 квiтня 2012 року.Протягом звiтного року Генеральний директор Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором, звiт якого за 2012 рiк пiдлягає затвердженню на Загальних зборах акцiонерiв, призначених на 30 квiтня 2013 року.За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.За результатами виконання процедури iдентифiкацiї ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi, згiдно з МСА № 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», Аудитором оцiнений ризик як незначний.
Основнi вiдомостi про Аудитора
Повне найменування вiдповiдно до установчих документiв: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «РЕГIОНАЛЬНИЙ АУДИТ».
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого аудиторською палатою: Свiдоцтво № 4268, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.03.2009 № 200/3, чинне до 26.03.2014.
Мiсцезнаходження: 61123, Україна, м. Харкiв, вул. Блюхера, 33, к. 223.
Телефон (факс): (057) 738-56-54.