Годовой финансовый отчет за 2011 год.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА»

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Приватне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

22707237

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Харківська, д/в, 61036, м.Харкiв, Войкова,1-А

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(057)7372511 (057)7372511

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

firma@uspeh-eu.com.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

1.Товариство у своїй дiяльностi не потребує лiцензiй та дозволiв - iнформацiя не надається. 2.Товариство до корпорацiй,консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальними та iншими принципами не входить - iнформацiя не надається. 3.Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня у зв'язку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного становища. 4.Юридичних осiб, що володiють 10% i бiльше акцiй емiтента у реєстрi не облiковується - iнформацiя не надається. 5.Дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися, привiлейованих акцiй Емiтент не випускав, iнформацiя про дивiденди по простим та привiлейованим акцiям у звiтi не надається. 6.Товариство облiгацiй Емiтента або iнших цiнних паперiв не випускало - iнформацiя не надається. 7.Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався - iнформацiя не надається. 8.В зв’язку з переведенням випуску iменних акцiй акцiонерного товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування, пiдтвердженням права власностi на акцiї в бездокументарнiй формi iснування є виписка з рахунку в цiнних паперах, вiдкритого у зберiгача цiнних паперiв. Iнформацiя про сертифiкати у звiтi не надається. 9.Борговi цiннi папери Емiтент не випускав - iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не надається. 10.У звiтному перiодi не вiдбувалося значних подiй, якi могли б вплинути на результати фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента, похiднi цiннi папери, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН Емiтент не випускав - у звiтi не надається iнформацiя щодо:особливої iнформацiї, iнформацiї про похiднi ЦП, iпотечнi ЦП, випуски iпотечних облiгацiй, розмiр iпотечного покриття i зобов'язань за iпотечними облiгацiями, про замiни iпотечних активiв, про структуру iпотечного покриття i iпотечних облiгацiй, про вiдомостi щодо пiдстав виникнення прав на iпотечнi активи, про випуски iпотечних сертифiкатiв. 11.Товариство у звiтному перiодi кредитних договорiв, права вимоги за якими забезпечене iпотеками не заключало, iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв платежiв не надається. 12.Товариство не має ФОН - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють ФОН не надається, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не надається. 13.Рiчна фiнансова звiтнiсть товариства вiдповiдає облiковiй полiтицi АТ, Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, рiчна фiнансова звiтнiсть не складається у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та не надається. 14.Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА»

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61036

3.1.5. Область, район

Харківська, д/в

3.1.6. Населений пункт

м.Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

Войкова,1-А

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 424036

3.2.2. Дата державної реєстрації

10.11.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

750.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

750.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя ПАТ «Державний Експортно-iмпортний банк України» в м.Харковi

3.3.2. МФО банку

351618

3.3.3. Поточний рахунок

26006000121101

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

51.88.0

Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою

51.39.0

Неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами,напоями та тютюновими виробами

52.12.0

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння) мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi товариства; Генеральний директор є виконавчим органом товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства; Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Пермiгiн Олександр Михайлович

На розкриття паспортних даних згоди немає

40.000000000000

Iсаєв Валерiй Михайлович

На розкриття паспортних даних згоди немає

40.000000000000

Лагунович Iван Юзефович

На розкриття паспортних даних згоди немає

20.000000000000

Моiсеєв Олександр Вячеславович

На розкриття паспортних даних згоди немає

0.000000000000

Моiсеєв Вячеслав Сергiйович

На розкриття паспортних даних згоди немає

0.000000000000

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 15 осiб, середня чисельнiсть працiвникiв , якi працюють за сумiсництвом 1 особа,всi працiвники працюють на умовах повного робочого дня, фонд оплати працi за звiтний рiк становив 152,58 тис.грн. Фонд оплати праци змiнювався протягом року тричi,згiдно зi змiнами у законодавствi стосовно пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменьшився у зв,язку зi зменшенням середньооблiкової чисельнiстi.Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства спрямована насамперед на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї вже працюючих робiтникiв та прийняття на роботу пiдготовлених фахiвцiв вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiн Олександр Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

На розкриття паспортних даних згоди немає

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

6.1.8. Опис

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.За виконання обов'язкiв Генерального директора товариства за звiтний перiод отримав заробiтну плату в сумi 6,0 тис.грн.В натуральному виразi винагороди не отримував. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Також займає посаду директора ТОВ «Рейн» (м.Харкiв, вул.Войкова,1-А).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмова Олена Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

На розкриття паспортних даних згоди немає

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КС «Родинний кредит», гол.бухгалтер.

6.1.8. Опис

Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi державним органам. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За виконання обов'язкiв головного бухгалтера товариства за звiтний перiод отримала заробiтну плату в сумi 12,6 тис.грн. В натуральному виразi винагороди не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iсаєв Валерiй Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

На розкриття паспортних даних згоди немає

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-

6.1.8. Опис

Виконує обов'язки по адмiнiстративно-господарськiй дiяльностi, транспортно-логiстичнiй дiяльностi, веде юридичне супроводження та кадровi питання.В разi вiдсутностi Генерального директора виконує його повноваження в повному обсязi. За виконання обов'язкiв заступника Генерального директора товариства за звiтний перiод отримав заробiтну плату в сумi 5,4 тис.грн. В натуральному виразi винагороди не отримував.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Працює директором в ТОВ «Успiх-Схiдна Україна» (м.Харкiв,вул.Войкова,1-А).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора з фiнансiв

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пермiгiна Оксана Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

На розкриття паспортних даних згоди немає

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Навiгатор», фiнансовий директор.

6.1.8. Опис

Здiйснює роботу з банками,аудиторами,контролюючими органами. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За виконання обов'язкiв заступника Генерального директора з фiнансiв за звiтний перiод отримала заробiтну плату в сумi 12,6 тис.грн. В натуральному виразi винагороди не отримувала.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Генеральний директор

Пермiгiн Олександр Михайлович

На розкриття паспортних даних згоди немає

 

3000

40.00000000000

3000

0

0

0

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна

На розкриття паспортних даних згоди немає

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заступник Генерального директора

Iсаєв Валерiй Михайлович

На розкриття паспортних даних згоди немає

 

3000

40.00000000000

3000

0

0

0

Заступник Генерального директора з фiнансiв

Пермiгiна Оксана Олександрiвна

На розкриття паспортних даних згоди немає

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

6000

80.00000000000

6000

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

На розкриття паспортних даних згоди немає

 

1500

20.00000000000

1500

0

0

0

Фiзична особа

На розкриття паспортних даних згоди немає

 

3000

40.00000000000

3000

0

0

0

Фiзична особа

На розкриття паспортних даних згоди немає

 

3000

40.00000000000

3000

0

0

0

Усього

7500

100.00000000000

7500

0

0

0

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2011

Кворум зборів**

80.000000000000

Опис

Порядок денний: 1. Про затвердження Статуту ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА»; 2. Про затвердження рiчного звiту ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» за 2010 рiк; 3. Про розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» за 2010 рiк з урахуванням вимог,передбачених законом; 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПАТ «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА» та звiту ревiзора за 2010 рiк. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було.Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно.

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «РЕГІОНАЛЬНИЙ АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36224061

Місцезнаходження

61123 Україна Харківська д/н м.Харкiв вул. Блюхера, 33, к.223.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4268

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.03.2009

Міжміський код та телефон

(057)7385654

Факс

(057)7385654

Вид діяльності

Надання послуг з аудиторської перевiрки.

Опис

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «РЕГІОНАЛЬНИЙ АУДИТ» здiйснила аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi товариства за 2011р. згiдно договору №18/04-12 вiд 18.04.2012 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська д/н м.Київ Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044)5854240

Факс

(044)5854240

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

Опис

Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е2931/10 вiд 24.12.10р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Харкiвське регiональне вiддiлення ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК«ХРЕЩАТИК»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19364259

Місцезнаходження

61002 Україна Харківська Київський м.Харкiв Каразiна, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 580077

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.12.2011

Міжміський код та телефон

(057)7034750,55

Факс

(057)7034750

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис

Договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв акцiй №5-Е/ХР вiд 24.12.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00034186

Місцезнаходження

01032 Україна Київська д/в м.Київ Жилянська, 75

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 299689

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Мiнiстерство фiнансiв України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.03.2007

Міжміський код та телефон

(044)5375800

Факс

(044)5375883

Вид діяльності

Надання послуг по страхуванню

Опис

Укладен договiр №005 вiд 18.01.2012 р. по страхуванню автомобiля товариства та особистого страхування водiя.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.12.2010

307/20/1/10

Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000131031

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.100

7500

750.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.Заявки до фондових бiрж не подавалися i подавати не передбачається. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У звiтному перiодi важливих подiй розвитку товариства (злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу) не вiдбувалося.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння) приймають рiшення з усiх питань дiяльностi товариства,Генеральний директор є виконавчим органом товариства, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, вирiшує всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв.Ревiзор проводить перевiрку фiнансового-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року за рiшенням загальних зборiв.Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не має.Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалися.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Для пiдготовки фiнансових звiтiв Товариство використовувало концептуальну основу, визначену у нацiональних положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. З метою складання фiнансових звiтiв протягом 2011 р. на пiдприємствi були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики: - активи включаються до облiку, якщо iснує ймовiрнiсть одержання пiдприємством економiчних вигод; - дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує можливiсть одержання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена їх сума; - зобов'язання визначаються, якщо матерiальнi активи та послуги отриманi пiдприємством вiд постачальникiв; - доход визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань; - витрати визначаються одночасно iз зменшенням активу, або збiльшенням зобов'язань; - нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз строку корисного використання об’єктiв основних засобiв; - одиницею облiку запасiв для цiлей вiдображення в бухгалтерському облiку вважається вид запасiв (визначений за найменуванням); - для оцiнки запасiв при їх вибуттi (вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу, iншому вибуттi) на пiдприємствi застосовується метод FIFO.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» станом на 31 грудня 2011 року Акцiонерам ПАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» Керiвництву ПАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА». Код за ЄДРПОУ: 22707237. Мiсцезнаходження: Україна, 61036, м. Харкiв, вул. Войкова, 1-А. Дата державної реєстрацiї: 10.11.1994, № 1 480 105 0004 021539 в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв. Опис аудиторської перевiрки Аудит було здiйснено вiдповiдно до вимог законодавства України, у тому числi Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII в новiй редакцiї вiд 14.09.2006, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що прийнятi в якостi нацiональних стандартiв аудиту, та Рiшення ДКЦПФР «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)— вiд 29.09.2011 № 1360. ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «РЕГІОНАЛЬНИЙ АУДИТ» (далi — Аудитор) здiйснило аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» (далi — Товариство) за рiк, який закiнчився 31 грудня 2011 року, що включає: – Баланс (Форма № 1-м) станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року; – Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2-м) за 2011 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi, зокрема, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть Аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Товариства на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми здiйснили аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Нас призначили аудиторами Товариства 18 квiтня 2012 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю у 2011 роцi. Нас не задовольнили альтернативнi методи щодо пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї. Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» за попереднiй перiод, тобто за рiк, який закiнчився 31 грудня 2010 року, не проводилась. Ми вважаємо, що не отримали достатнiх аудиторських доказiв щодо залишкiв на початок перiоду. Протягом 2011 року не здiйснювалось нарахування амортизацiї об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, що не вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи». Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» рiчна фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2011 року, а також його фiнансовi результати за 2011 рiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi, зокрема, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Iнша допомiжна iнформацiя У зв’язку iз приведенням дiяльностi акцiонерних товариств, створених до набрання чинностi Законом України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008, у вiдповiднiсть до норм зазначеного Закону, Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» було прийняте рiшення (Протокол № 2 вiд 26.03.2010) про змiну типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА». Метою виконання аудиторських процедур було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: – вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства, а саме частинi 3 ст.155 Цивiльного кодексу України; – наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається до ДКЦПФР Товариством в iнформацiї емiтента цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 № 1591 (зi змiнами); – виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; – стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; – iдентифiкацiї та оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства згiдно з МСА № 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». За результатами виконання розрахунку вартостi чистих активiв вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України Аудитор робить висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв за даними аудиту станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року складає 377,5 тис. грн. При цьому статутний капiтал Товариства на зазначену дату складає 0,8 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою за статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року Найменування статтi За даними балансу станом на кiнець дня 31.12.2011, тис. грн. Розрахунковi данi станом на кiнець дня 31.12.2011, тис. грн. Активи Товариства 6 968,1 6 968,1 Зобов'язання Товариства 6 590,6 6 590,6 Розрахункова вартiсть чистих активiв 377,5 377,5 Статутний капiтал Товариства 0,8 0,8 За результатами виконання процедури аналiзу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв ПАТ «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА» за 2011 рiк Аудитором не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» , затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 № 1591 (зi змiнами). За результатами виконання процедури перевiрки Аудитор може зробити висновок, що протягом 2011 року значних правочинiв, визначених ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» , Товариством не здiйснювалось. Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року акцiями Товариства володiли 3 фiзичнi особи — резидента, частка кожної з яких становить бiльше 10 % статутного капiталу. Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснювалось вiдповiдно до роздiлiв 7, 10 Статуту, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2011 (Протокол № 2). Протягом звiтного року в рамках Товариства функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння та контролю: – Загальнi збори акцiонерiв; – Генеральний директор; – Ревiзор. Для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають ревiзора вiдповiдно до пункту 7.18—7.20 Статуту. Вiдповiдно до пункту 7.4.32 Статуту Загальнi збори акцiонерiв Товариства обирають аудитора для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УСПIХ–СХIДНА УКРАЇНА», затвердженим Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2011 (Протокол № 2) та Контрактом на управлiння (керiвництво) пiдприємством. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» — до 30 квiтня наступного за звiтним року, а саме 21 квiтня 2011 року. Протягом звiтного року Генеральний директор Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором, звiт якого за 2011 рiк пiдлягає затвердженню на Загальних зборах акцiонерiв, призначених на 28 квiтня 2012 року. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. За результатами виконання процедури iдентифiкацiї ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi, згiдно з МСА № 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» , Аудитором оцiнений ризик як незначний. Основнi вiдомостi про Аудитора Повне найменування вiдповiдно до установчих документiв: ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «РЕГІОНАЛЬНИЙ АУДИТ». Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого аудиторською палатою: Свiдоцтво № 4268, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.03.2009 № 200/3, чинне до 26.03.2014. Мiсцезнаходження: 61123, Україна, м. Харкiв, вул. Блюхера, 33, к. 223. Телефон (факс): (057) 738-56-54.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Пiдприємство займається оптовою торгiвлею сiльськогосподарською технiкою та запчастинами.Пiдприємство не планує значних iнвестицiї або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Суттєвого придбання або вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента використовуються повнiстю.Оновлення основних засобiв та ремонт виконуються за рахунок амортизацiйних вiдрахувань.Активи пiдприємства на екологiю нiяк не впливають.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть пiдприємства впливає загальна фiнансово-економiчна ситуацiя у країнi та високi ставки податкiв та зборiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному перiодi штрафiв i компенсацiй за порушення законодавства на товариство не накладалося.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок власних коштiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В найближчий час емiтент не планує розширення виробництва, реконструкцiю чи полiпшення фiнансового стану через брак обiгових коштiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звiтному перiодi емiтент не проводив дослiджень та розробок.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

В 2011 роцi емiтент виступав позивачем в таких судових справах: 1. ДП ДГ «Шевченкiвське» про стягнення заборгованостi в розмiрi 112,8 тис.грн.,дата вiдкриття провадження у справi березень 2011р., справа розглядалась Господарським судом Київської обл., справа закрита в зв’язку з рiшенням Господарського суду Київської обл. вiд 13.05.2011р., заборгованiсть перед емiтентом погашена; 2.СГ ТОВ «Високе» про стягення заборгованостi в розмiрi 11,7 тис.грн.,дата вiдкриття провадження у справi 23.03.2011р.,справа розглядалась Господарським судом Київської обл., справа закрита в зв’язку з рiшенням Господарського суду Київської обл. вiд 30.05.2011р. та знаходиться на виконавчому провадженнi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Така iнформацiя вiдсутня, аналiтична довiдка не складалася.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12.400

12.400

0.000

0.000

12.400

12.400

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

12.400

12.400

0.000

0.000

12.400

12.400

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

12.400

12.400

0.000

0.000

12.400

12.400

Опис

Iндексацiя основних засобiв у 2011 роцi не проводилась.Переоцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася.Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi.Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 «Основнi засоби» (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92. Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Станом на 31.12.2011 року структура власних основних засобiв така: Iншi основни засоби:Первiсна вартiсть - 61,9 тис.грн.; Залишкова вартiсть - 12,4 тис.грн.; Знос-49,5 тис.грн.; Ступiнь зносу - 80%. Об'єктiв невиробничого призначення товариство не має. Ступiнь використання ОЗ у 2011 роцi - 100%. Оформлених в заставу основних засобiв немає. Iнших обмежень на використання майна немає. Майна, що не використовується (консервацiя, реконструкцiя тощо) немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

377.500

287.200

Статутний капітал (тис. грн.)

0.800

0.800

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0.800

0.800

Опис

Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв. Ча2010 рiк 9227,4 - 8940,2=287,2 тис.грн; Ча2011 рiк 6968,1 - 6590,6=377,5 тис.грн.

Висновок

У звiтному перiодi чистi активи товариства бiльшi за статутний капiтал на 376,7 тис.грн, що вiдповiдає нормам статтi 24 Закону України «Про господарськi товариства» та статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

1050.000

X

X

Усього зобов'язань

X

6590.600

X

X

Опис:

Зобов'язань за короткостроковими кредитами банкiв,за облiгацiями,iпотечними цiнними паперами,сертифiкатами ФОН,векселями,iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає.Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 6590,6 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на кiнець року складала 5528,1 тис.грн. Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду за розрахунками: з оплати працi - 12,5 тис.грн.Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду 1050,0 тис.грн.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сiльгосптехнiка та автозапчастини

-

0.00

0.00

штуки

6495.80

100.00

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на закупiлю товарiв

95.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

2

1

3

2009

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

Інші (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): В товариствi наглядова рада не створена.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

В товариствi наглядова рада не створена.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдає заступник генерального директора.

Так

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

д/в

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

В зв'язку з закiнченням строку дiї лiцензiї у попереднього аудитора, для проведення аудиторської перевiрки за 2011 рiк Товариством укладено договiр №18/04-12 вiд 18.04.2012р. з ПП «РЕГIОНАЛЬНИЙ АУДИТ».

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

X

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): д/в

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв,якi вiдбулися 10.11.2010р.,було прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (на виконання вимог ЗУ «Про акцiонернi товариства»).Цими загальними зборами прийнято рiшення про змiну реєстроутримувача, який здiйснює ведення реєстру власникiв цiнних паперiв-ТОВ «ЕМIТЕНТ-СЕРВIС» , iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 24476606 та прийнято рiшення про розiрвання договору з реєстроутримувачем № б/н вiд 05.11.2006р., дата припинення ведення реєстру 28 сiчня 2011 року.Також,загальними зборами акцiонерiв вiд 10.11.2010р. прийнято рiшення про обрання депозитарiю,який буде обслуговувати випуск цiнних паперiв:Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» , iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35917889 та обрання зберiгача,у якого емiтент буде вiдкривати рахунки:Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «ХРЕЩАТИК» ,iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 19364259 в особi Харкiвської фiлiї, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33194333.З депозитарiєм ПрАТ «ВДЦП укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е2931/10 вiд 24.12.2010р.Зi зберiгачем укладено договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв акцiй №5-Е/ХР вiд 24.12.2010р.Згiдно акту приймання-передачi вiд 16.12.2011 року здiйснено передачу системи реєстру вiд реєстроутримувача ТОВ «ЕМIТЕНТ-СЕРВIС» до зберiгача ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в особi Харкiвського регiонального вiддiлення.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Емiтент не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства.


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УСПIХ-СХIДНА УКРАЇНА»

за ЄДРПОУ

22707237

Територія

 

за КОАТУУ

6310136300

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

-

Орган державного управління

 

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

Оптова торгiвля сiльськогосподарською технiкою

за КВЕД

51.88.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

61036 м.Харкiв Войкова,1-А

Середня кількість працівників

15

 

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

12.4

12.4

- первісна вартість

031

61.9

61.9

- знос

032

( 49.5 )

( 49.5 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

12.4

12.4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

25.1

28.2

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

3145.7

2976.6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

3650.6

1073.0

- первісна вартість

161

3650.6

1073.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

83.8

104.9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2253.7

2218.4

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0.5

3.2

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

55.5

551.3

Усього за розділом II

260

9214.9

6955.6

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.1

0.1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

9227.4

6968.1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

0.8

0.8

Додатковий вкладений капітал

320

48.9

48.9

Резервний капітал

340

16.2

16.2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

221.3

311.6

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

287.2

377.5

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5462.6

5528.1

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0.0

0.0

- зі страхування

570

0.0

0.0

- з оплати праці

580

0.0

12.5

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

3477.6

1050.0

Усього за розділом IV

620

8940.2

6590.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

9227.4

6968.1

 

Примітки

-

Керівник

Пермiгiн Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6495.8

6604.8

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 1082.6 )

( 1100.8 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

5413.2

5504.0

Інші операційні доходи

040

379.1

475.1

Інші доходи

050

0.0

0.2

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

5792.3

5979.3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

3548.0

1925.0

Інші операційні витрати

090

( 2154.0 )

( 4017.6 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 0.0 )

( 0.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 5702.0 )

( 5942.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( 90.3 )

( 36.7 )

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

( 90.3 )

( 36.7 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0.0 )

( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

-

Керівник

Пермiгiн Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Клiмова Олена Миколаївна